Korki przeciwwybuchowe

Przepisy ważnego w Polsce prawa umieszczają na pracodawców obowiązek sporządzania Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem. Obowiązek ten wychodzi z Prawa Ministra Gospodarki, Funkcji oraz Polityki Socjalnej z dnia 8 lipca 2010 r. w istocie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, powiązanych z okazją wystąpienia w stanowisku pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, 2010r., poz. 931).

Dokument bezpieczeństwa przeciwwybuchowego (explosion safety document) musi mieć jakieś elementy, określone wymogami prawnymi. Powinien uwzględniać szczegółowy opis środków ochrony podejmowanych, aby spełnione zostały wymagania dane w rozporządzeniu oraz opis sposobów ograniczenia niepożądanych efektów wybuchu.
Pracodawca musi wskazać na odległości, jakie są zagrożone wybuchem i zakończyć ich rozkładu na przestrzenie.

W dokumencie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego wymaga być objęte oświadczenie pracodawcy, z którego powstaje, że środowisko pracy, dania i instytucji pracownicze oraz urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane i używane w droga bezpieczny. Każde urządzenia i organizacje muszą robić oczekiwania powiązane z bezpieczeństwem oraz higieną pracy. pracownicy winni być zaznajomieni z normami czerpania z organizacji oraz prawdami ich dobrej eksploatacji.
Na pracodawcy ciąży i obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka, jakie uzależnione jest z opcją wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Wszystkie stosowane środki ochronne wymagają być poddawane terminowym przeglądom. Wszyscy pracownicy, którzy w poszczególnym stanowisku świadczą pracę muszą liczyć specjalne środki ochronne i powinni być poznani z regułami ich użytkowania.

Pracodawca jest szansa połączenia dokumentu bezpieczeństwa z drugimi podobnymi dokumentami.