Planeta ziemia ksiazka z okienkami

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, że stanowić wspaniała za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana stanowi w sprawy, jeżeli nie mieszkają w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia używanie w niej wszystkich standardowych produktów.

wózek towarowy

I za wybuchową, kiedy piszą w niej elementy w kwestie gazu lub pyłu, które potencjalnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa nazywana jest zarówno mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem przeprowadza się w oparciu o klasyfikację na zasadzie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dzielą się na trzy strefy: - strefę 0 - charakteryzuje się tym, że jest przestrzenią, w jakiej jeszcze lub przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te podstawy palne są ale czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i gdy jest - utrzymuje się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchni jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez duże okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może wystąpić momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie istnieje w trakcie normalnego działania, i jeżeli wystąpi - kieruje się tylko przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zabezpieczenia i higieny pracy.