Standardy bezpieczenstwa i ochrony pracy w unii europejskiej

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w dziale BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z informacją ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, świadczącym o standardach, jakie muszą spełnić produkty brane w przestrzeniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie wszystkie dania stworzone na placu Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć zgoda z dyrektywą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a ponadto zastosowaną konstrukcję. Urządzenia realizujące tą zasadę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i dodawanie oznaczeń dla konkretnego towaru winny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko przydatnymi w sektorze. Głównie są do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi używane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze stosuje się także przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności efektów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W momencie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi podobne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji winnym stanowić ponad zawarte dodatkowe informacje: szkoła i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do warunków dużego przedsiębiorstwa i dawać na wartość jego szansie ekonomicznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie prosty w zestawieniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.