Szatkownica jula

W niektórych biurach i firmach przyjmuje się lub gromadzi się substancje, które mogą być solidne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą toż w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze i ciała stałe o wielkim stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich okolicznościach pracodawcy są zobowiązani do wykonania oceny ryzyka wybuchu oraz oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy wskazać na wnętrza i mieszkania, gdzie pojawia się największe zagrożenia wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem winnym być też określone w dziedzinach i pomieszczeniach zewnętrznych. I reklamuje się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, która będzie sortować a zarazem wskazywać czynniki, jakie mogą inicjować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być wykonana na zasadzie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w kwestii minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, połączonych z propozycją wystąpienia w mieszkaniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem tworzy się charakterystyki obiektu. Podaje się na jego powierzchnię, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Sprawdza się czynniki, które mogą kierować do powstania pożaru lub wybuchu. Komponuje się lęki oraz systemy, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Liczy się jaka istnieje pierwsza substancji palnych, które potrafią występować się źródłem potencjalnego wybuchu. Rozpoczyna się nowoczesne rozwiązania służące minimalizacji ryzyka wybuchowego.